Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2765 Издаване на решения за предварително съгласуване промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии с площ до 50 декара

   За промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии собственикът или инвеститорът прави искане за предварително съгласуване пред комисията в регионалната дирекция по горите - за поземлени имоти в горски територии с площ до 50 декара, попадащи в териториалния обхват на дейност на съответната регионална дирекция по горите.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Горско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за горите. - чл. 75, ал. 1, т. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Комисия на Регионална дирекция по горите Кърджали
  • Срок за предоставяне:
   • Едномесечен
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Бесрочен
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Директор
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд Кърджали
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Горско стопанство"
  Адрес: обл. Кърджали, общ. Кърджали, гр. Кърджали, ул. Васил Левски 2, п.к. 6600
  Код за междуселищно избиране: 0361
  Телефон за връзка: 0887222339
  Адрес на електронна поща: rdgkardjali@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Работно време от понеделник до петък от 8.30 ч. до 17.00 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане