Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2752 Изменение и/или допълнение на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

   Издаване на разрешение се изменя и/или допълва от РИОСВ по заявление на лицето, на което е издадено разрешителното при наличие на някое обстоятелство, определено в закон
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за управление на отпадъците - чл. 73, ал. 2 и 3
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор на РИОСВ, където е издадено разрешението
  • Срок за предоставяне:
   • 30 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • безсрочен
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на околната среда и водите
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Министър на околната среда и водите по реда на АПК или Административен съд по седалището на заявителя по реда на АПК
  • Ограничения и условности:
   • Задължени лица

    Притежателят на Разрешение за извършване на дейности с отпадъци.

     

    Разрешението се изменя при:

    1. промяна на нормативните изисквания, свързани с разрешението;

    2. предстоящи промени в суровините или технологичните процеси, в резултата на които ще настъпят изменения в количеството и вида на отпадъците;

    3. необходимост от допълването му с нови данни, дейности, площадки или условия, при които ще се развиват дейностите;

    4. правоприемство по Търговския закон в случаите по чл. 74, ал. 2 от ЗУО;

    5. заличаване на площадка в случаите по чл. 75, ал. 3 от ЗУО.

  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Свобода" №1, п.к. 2700
  Код за междуселищно избиране: 073
  Телефон за връзка: (073)818080, (073)818081, (073)818083
  Факс: (073)885158
  Адрес на електронна поща: office@riosvbl.org
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обслужването на потребителите на административни услуги на принципа "едно гише" се извършва без прекъсване в обявеното работно време.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане