Информация за предоставяне на услуга

 
  • Услуга:
    • 2754 Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък

      Действието на утвърден работен лист за класификация на отпадък се прекратява, когато се установи, че отпадъкът е престанал да се образува и липсват източници, от които би могъл да се образува.
  • На основание на:
    • Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците - чл. 21
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
    • Не
  • Орган по предоставянето на административната услуга:
    • Директор
  • Срок за предоставяне:
    • 30 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
    • безсрочен
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
    • Министър на околната среда и водите
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
    • Министър на околната среда и водите
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
    • Пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ – Благоевград.

  • Ограничения и условности:
    • Задължени лица

      Притежателят на утвърден работен лист.

      При електронно заявяване на услугата, гражданите и организациите се идентифицират с КЕП. Средството за електронна идентификация е с ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на чл. 8 от Регламент 910/2014.

      Електронно заявяване на услугата чрез Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО).

      Възможност за подаване на заявления през Системата за сигурно електронно връчване и Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги  на Държавна агенция „Електронно управление“.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Свобода" №1, п.к. 2700
Код за междуселищно избиране: 073
Телефон за връзка: (073)818080, (073)818081, (073)818083
Факс: (073)885158
Адрес на електронна поща: office@riosvbl.org
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обслужването на потребителите на административни услуги на принципа "едно гише" се извършва без прекъсване в обявеното работно време.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане