Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2770 Издаване на протокол за оценка на ловни трофеи

   Оценка на ловни трофей добити на територията на Република България и по линия на организирания ловен туризъм
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча - чл. 93
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Регионална комисия за оценка на ловни трофеи при РДГ Варна
 • Срок за предоставяне:
  • едномесечен срок от подаване на заявлението
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Национална комисия за оценка на ловни трофеи
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правна и финансово-ресурсна дейност"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, ул. "Радко Димитриев" № 10, п.к. 9000
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)692930
Факс: (052)692929
Адрес на електронна поща: rugvarna@iag.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Осигурен непрекъсваем режим на работа с потребителите, в рамките на определеното работно време
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане