Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2770 Издаване на протокол за оценка на ловни трофеи

   Оценка на ловни трофей добити на територията на Република България и по линия на организирания ловен туризъм
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча - чл. 93
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Оценителна комисия РДГ
 • Срок за предоставяне:
  • седем дневен срок от подаване на заявление
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • постоянен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Комисия РДГ
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Изпълнителен директор
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • 14 дневен срок

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правна и финансово-ресурсна дейност"
Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Ал. Стамболииски" № 50, п.к. 4400
Код за междуселищно избиране: 034
Телефон за връзка: (034)448395
Факс: (034)448396
Адрес на електронна поща: rugpazardjik@iag.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:00, Обедна почивка от 12,30 -13,00
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане