Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2770 Издаване на протокол за оценка на ловни трофеи

   Оценка на ловни трофей добити на територията на Република България и по линия на организирания ловен туризъм
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча - чл. 93
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Регионална комисия за оценка на ловни трофеи при РДГ - Бургас
 • Срок за предоставяне:
  • едномесечен срок от подаване на заявлението
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Директор
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Директор
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Оценка и регистрация на ловни трофеи
   Всички трофеи се оценяват от регионалната комисии за оценка на ловни трофеи, чийто състав се определя със заповед на изпълнителния директор на ИАГ. В състава на регионалните комисии за оценка на ловни трофеи се включват представители на регионалните дирекции по горите, държавните ловни стопанства, държавните горски стопанства, регионалните инспекции по околна среда и водите и други специалисти, определени със заповедта по ал. Председател на комисията е експертът по ловно стопанство към регионалната дирекция по горите. Комисията е постоянно действаща и заседава минимум в тричленен състав, определен от председателя .
   Необходимите документи за оценка на трофей са:
   - копие от разрешително за отстрел;
   - разплащателен протокол в случаите на Организиран ловен туризъм;
   - документ за платена такса ;
   За извършената оценка комисиите издават оценителен протокол и дават медал на собственика в зависимост от оценката на ловния трофей и заверяват разплащателния протокол за проведения лов.
   Оценените трофеи се маркират с печата на комисията, а когато са добити от чуждестранни ловци, след оценяването се пломбират.
   Комисията води регистър за оценените от нея ловни трофеи и съхранява един екземпляр от оценителните и разплащателните протоколи.

Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правна и финансово-ресурсна дейност"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, Иван Шишман 8, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)056 894 371
Факс: (056)056/842 779
Адрес на електронна поща: rugburgas@iag.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, 12.30-13.00- обедна почивка
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане