Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2756 Издаване на разрешение за извършване на анализи на лаборатории, собственост и/или организационно и финансово свързани с лице, което извършва семепроизводство и/или заготовка, и/или търговия на семена

   Одобряване на лаборатории и издаване на разрешения за извършване на лабораторни анализи. За съответствие на кандидатстващата лаборатория с изискванията се извършва проверка на място, организира се извършването на контролни лабораторни анализи за проверка годността за работа, както и демонстрация на процедурите или работата с документи, използвани в лабораторията.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за посевния и посадъчния материал - чл. 7, ал. 3
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Изпълнителен директор
  • Срок за предоставяне:
   • 30
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Главна дирекция "Сортоизпитване, апробация и семеконтрол"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, гр. София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, п.к. 1113
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)870 03 75
  Факс: (02)870 65 17
  Адрес на електронна поща: iasas@iasas.government.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 18:30, задължително присъствие от 10.00 ч. до 16.00 ч. Осигурен непрекъсваем режим на работа.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане