Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2652 Регистрация на тютюнопроизводители

   Производството и съхранението на суров тютюн се извършва въз основа на договори за изкупуване на суров тютюн, сключени от тютюнопроизводителите след вписване в регистъра по местонахождение на площите, на които ще се отглежда тютюн, или по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице, ежегодно в срок до 31 март в Общинските служби по земеделие.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (Загл. изм. – ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 8.04.2016 г.) - чл. 4, ал. 2
   • Наредба № 22 от 21.12.2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн - чл. 5, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Срок за предоставяне:
   • седемдневен
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Общинска служба "Земеделие" - Бяла Слатина
  Адрес: обл. Враца, общ. Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, ул. "Димитър Благоев"99, п.к. 3200
  Код за междуселищно избиране: 0915
  Телефон за връзка: (0915)8 262 7
  Адрес на електронна поща: oszg_bsl@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време на ЦАО от 8.00 часа до 17.30 часа
  Общинска служба "Земеделие" - Враца
  Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ул. "Петропавловска" №46, п.к. 3000
  Код за междуселищно избиране: 092
  Телефон за връзка: (092)62 05 58
  Адрес на електронна поща: oszg_vr06@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време на ЦАО от 8.00 часа до 17.30 часа
  Общинска служба "Земеделие" - Козлодуй
  Адрес: обл. Враца, общ. Козлодуй, гр. Козлодуй, ул. "Стефан Караджа" №15, п.к. 3300
  Код за междуселищно избиране: 0973
  Телефон за връзка: (0973)8 01 49
  Адрес на електронна поща: oszg_kozlodui@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време на ЦАО от 8.00 часа до 17.30 часа
  Общинска служба "Земеделие" - Криводол
  Адрес: обл. Враца, общ. Криводол, гр. Криводол, бул. "Освобождение" № 8А, п.к. 3060
  Код за междуселищно избиране: 09117
  Телефон за връзка: (09117)22 62
  Адрес на електронна поща: oszg_krivodol@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време на ЦАО от 8.00 часа до 17.30 часа
  Общинска служба "Земеделие" - Мездра
  Адрес: обл. Враца, общ. Мездра, гр. Мездра, ул. "Христо Ботев" - 27, п.к. 3100
  Код за междуселищно избиране: 0910
  Телефон за връзка: (0910)9-27-95
  Адрес на електронна поща: oszg_mezdra@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време на ЦАО от 8.00 часа до 17.30 часа
  Общинска служба "Земеделие" - Оряхово
  Адрес: обл. Враца, общ. Оряхово, гр. Оряхово, ул. "Коста Лулчев" № 20, ет.1, п.к. 3300
  Код за междуселищно избиране: 09171
  Телефон за връзка: (09171)24-84
  Адрес на електронна поща: oszoriahovo@gmail.com
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време на ЦАО от 8.00 часа до 17.30 часа
  Общинска служба "Земеделие" - Роман
  Адрес: обл. Враца, общ. Роман, гр. Роман, ул."Христо Ботев" - 136, п.к. 3130
  Код за междуселищно избиране: 09123
  Телефон за връзка: (09123)21-14
  Адрес на електронна поща: oszg_rom@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 18:30, Работно време на ЦАО от 8.00 часа до 17.30 часа
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане