Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

   Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
 • На основание на:
  • Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2; чл. 3, ал. 3; чл. 12
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Издадените до 30.06 на текущата година са валидни до тази дата, а издадените след тази дата важат до края на текущата година
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Заявлението за издаване на удостоверение за данъчна оценка се подава на гише в Салон за обслужване на клиенти в сградата на Дирекция Приходи от местни данъци и такси, по пощата или на имейл. При подаването заявлението се завежда с входящ номер и дата от електронен регистър. Приемащият заявлението извършва проверка за наличието на необходимите реквизити на заявлението и дали същото е подписано. Подаващият се уведомява за сроковете за изготвяне и таксата, която следва да бъде заплатена.

   При издаване на данъчна оценка на недвижим имот, който е деклариран и за който се заплащат данъци и такси, собственикът не следва да прилага допълнителни документи към заявлението за издаване на оценката.

   При издаване на данъчна оценка на земеделска земя е необходимо към заявлението да бъде приложено удостоверение от Поземлена комисия за характеристиките на имота, необходими за изготвяне на оценката.

   При издаване на данъчна оценка на незавършено строителство е необходимо към заявлението да бъде приложена попълнена данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ, в която да бъде описана сградата, която се строи като завършена, и  удостоверение от общинска администрация за етапа на завършеност.

   Оценката се издава в срок в зависимост от платената такса.

   Изготвената оценка се получава лично от собственика или от упълномощено с пълномощно лице. На архивен екземпляр се вписват имена, дата на получаване и получаващият се подписва.

    Издадената данъчна оценка се обжалва в 14 дневен срок от издаването чрез органа, който я е издал, до директора на Дирекция Приходи от местни данъци и такси.

   Отказът да се издаде удостоверението се съобщава в 7-дневен срок.

   Непроизнасянето в срок по искането за издаване на удостоверението се смята за мълчалив отказ.

   Отказът за издаване на документ се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред директора на дирекцията.

   Мълчаливият отказ може да бъде обжалван пред директора на дирекцията след изтичането на срока за издаването му.

   Преддиректора на дирекцията може да бъде оспорено и съдържанието на удостоверението както от задълженото лице, което изисква издаването му, така и от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок от узнаването му.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция Финансово счетоводни и правни дейности, административно обслужване и главен счетоводител
Адрес: обл. Враца, общ. Борован, с. Борован, Борован, п.к. 3240
Код за междуселищно избиране: 09147
Телефон за връзка: 9381
Адрес на електронна поща: ob.borovan@borovan.egov.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, ОТ 12,00 ДО 13,00
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане