Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

   Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
 • На основание на:
  • Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Заявлението за издаване на удостовeрение за данъчна оценка на право на ползване се подава от лице, което е декларирало собственост върху недвижим имот на територията на Община Плевен, и ще учредява право на ползване върху имота. Заявлението може да се подаде и от пълномощник. Необходимо е попълване на данни за възрастта на по-младия ползвател, както и за срока, за който се учредява правото на ползване - данни, които влияят на размера на данъчната оценка на правото на ползване.

   Срокът за издаване на документа тече от момента на внасяне на дължимата такса.  Изготвеното удостоверение  се връчва в съответния срок в зависимост от платената такса.

   На архивен екземпляр клиентът следва да впише име и фамилия и дата на получаване на документа.  Подаването на заявлението и получаването на готовия документ се извършва на гише в Салон за обслужване на клиенти. Заявлението може да бъде подадено и на имейл или по пощата.

   Обжалването на данъчната оценка на правото на ползване се извършва в 14-дневен срок от връчване на удостоверението чрез органа, който го е издал, до директора на Дирекция Приходи от местни данъци и такси.

   Отказът да се издаде удостоверението се съобщава в 7-дневен срок.

   Непроизнасянето в срок по искането за издаване на удостоверението се смята за мълчалив отказ.

   Отказът за издаване на документ се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред директора на дирекцията.

   Мълчаливият отказ може да бъде обжалван пред директора на дирекцията след изтичането на срока за издаването му.

   Пред директора на дирекцията може да бъде оспорено и съдържанието на удостоверението както от задълженото лице, което изисква издаването му, така и от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок от узнаването му.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция Финансово счетоводни и правни дейности, административно обслужване и главен счетоводител
Адрес: обл. Враца, общ. Борован, с. Борован, Борован, п.к. 3240
Код за междуселищно избиране: 09147
Телефон за връзка: 9381
Адрес на електронна поща: ob.borovan@borovan.egov.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, ОТ 12,00 ДО 13,00
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане