Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2652 Регистрация на тютюнопроизводители

   Производството и съхранението на суров тютюн се извършва въз основа на договори за изкупуване на суров тютюн, сключени от тютюнопроизводителите след вписване в регистъра по местонахождение на площите, на които ще се отглежда тютюн, или по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице, ежегодно в срок до 31 март в Общинските служби по земеделие.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (Загл. изм. – ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 8.04.2016 г.) - чл. 4, ал. 2
   • Наредба № 22 от 21.12.2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн - чл. 5, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • общинска служба по земеделие
  • Срок за предоставяне:
   • 3 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • една година
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Директор
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Директор
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Общинска служба "Земеделие" - Добрич-селска
  Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич-селска, гр. Добрич, ул."Йордан Йовков" №17, п.к. 9300
  Код за междуселищно избиране: 058
  Телефон за връзка: 600645
  Адрес на електронна поща: oszg_dobrichka@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:30, Непрекъснато работно време
  Общинска служба "Земеделие" - Крушари
  Адрес: обл. Добрич, общ. Крушари, с. Крушари, ул."Георги Димитров" №27, п.к. 9410
  Код за междуселищно избиране: 05771
  Телефон за връзка: 2400
  Адрес на електронна поща: oszg_krushari@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Непрекъснато работно време
  Общинска служба "Земеделие" - Тервел
  Адрес: обл. Добрич, общ. Тервел, гр. Тервел, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №10, п.к. 9450
  Код за междуселищно избиране: 05751
  Телефон за връзка: 2396
  Адрес на електронна поща: oszg_tervel@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Непрекъснато работно време
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане