Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2722 Издаване на удостоверение за постъпване на заявление за сертифициране на съответен клас инвестиция.

   При подаване на заявление за издаване на съответния клас сертификат, се удостоверява надлежно подаденото заявление с цел информиране на съответните органи на централната и местната администрация.
 • Уведомление
  • Стопанска дейност:
   • Промишленост
  • На основание на:
   • Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите - чл. 11а, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Да
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Изпълнителен директор
  • Срок за предоставяне:
   • 30 – дневен срок от постъпване на заявлението
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Удостоверението е валидно 6 месеца от датата на издаването му
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на икономиката и индустрията
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. Врабча 23, ет. 3, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: +359 2
  Телефон за връзка: (+359 2)985 55 00
  Факс: (+359 2)980 1320
  Адрес на електронна поща: iba@investbg.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, стандартно работно време
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане