Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

   Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
 • На основание на:
  • Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4, във връзка с
  • Граждански процесуален кодекс - чл. 587
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Дирекция "СПОП", Отдел "Общинска собственост"
 • Срок за предоставяне:
  • 1 работен ден /експресна услуга/, 5 работни дни /обикновена услуга/
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Валиден до промяна в данните, въз основа на които е издадено и съдържа, освен ако в специален закон не е определен по-кратък срок.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция Териториално селищно устройство и регионално развитие
Адрес: обл. Бургас, общ. Айтос, гр. Айтос,
Код за междуселищно избиране: 0558
Телефон за връзка: 2 34 50
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Начало на работното време 8.30 часа; край на работното време 17.00 ч
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане