Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2047 Категоризация на места за настаняване

   Определяне категорията на местата за настаняване от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО)
 • На основание на:
  • Закон за туризма - чл. 128, ал. 1, т. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Дирекция "ТСУРР", Отдел "ИДРР"
 • Срок за предоставяне:
  • Два месеца
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 5 години. В срок от 3 месеца преди изтичането му, лицето следва да декларира желанието си да потвърди категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Съгласно разпоредбите на АПК

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция Териториално селищно устройство и регионално развитие
Адрес: обл. Бургас, общ. Айтос, гр. Айтос,
Код за междуселищно избиране: 0558
Телефон за връзка: 2 34 50
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Начало на работното време 8.30 часа; край на работното време 17.00 ч
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане