Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2652 Регистрация на тютюнопроизводители

   Производството и съхранението на суров тютюн се извършва въз основа на договори за изкупуване на суров тютюн, сключени от тютюнопроизводителите след вписване в регистъра по местонахождение на площите, на които ще се отглежда тютюн, или по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице, ежегодно в срок до 31 март в Общинските служби по земеделие.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (Загл. изм. – ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 8.04.2016 г.) - чл. 4, ал. 2
   • Наредба № 22 от 21.12.2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн - чл. 5, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • началник на ОСЗ
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • от дата на вписване до 31 март на следващата календарна година
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Директор
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • по адм. ред в 14 дневен срок по АПК

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Общинска служба "Земеделие" - Ловеч
  Адрес: обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 24, п.к. 5500
  Код за междуселищно избиране: 068
  Телефон за връзка: 601 297; 601 298
  Адрес на електронна поща: oszg_lov@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъсваем режим на работа.
  Общинска служба "Земеделие" - Луковит
  Адрес: обл. Ловеч, общ. Луковит, гр. Луковит, ул."Момчилец" № 3, п.к. 5770
  Код за междуселищно избиране: 0697
  Телефон за връзка: 5 41 25
  Адрес на електронна поща: oszg_lukovit1@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъсваем режим на работа.
  Общинска служба "Земеделие" - Тетевен
  Адрес: обл. Ловеч, общ. Тетевен, гр. Тетевен, ул."Димитър Благоев" № 2А, п.к. 5700
  Код за междуселищно избиране: 0678
  Телефон за връзка: 5 21 27; 5 42 85
  Адрес на електронна поща: oszg_teteven@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъсваем режим на работа.
  Общинска служба "Земеделие" - Троян
  Адрес: обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, пл."Възраждане" № 1, п.к. 5600
  Код за междуселищно избиране: 0670
  Телефон за връзка: 6 26 28
  Адрес на електронна поща: oszg_troyan@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъсваем режим на работа.
  Общинска служба "Земеделие" - Угърчин
  Адрес: обл. Ловеч, общ. Угърчин, гр. Угърчин, пл."Свобода" № 13А, п.к. 5580
  Код за междуселищно избиране: 06931
  Телефон за връзка: 30 81
  Адрес на електронна поща: oszg_ugarcin@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъсваем режим на работа.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане