Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2450 Издаване на удостоверение за регистрация на производствена марка

   Регионалната дирекция по горите издава удостоверение,в което се посочва серията и поредния номер за изработка на производствена марка и води единен регистър на производствените марки.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Горско стопанство
  • На основание на:
   • Закона за горите - чл. 210, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • едномесечен срок от постъпване на заявлението
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Директор
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • По реда на АПК 

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правна и финансово-ресурсна дейност"
  Адрес: обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, гр. Велико Търново, бул."България" № 23, п.к. 5000
  Код за междуселищно избиране: 062
  Телефон за връзка: (062)62 00 59
  Факс: (062)60 30 58
  Адрес на електронна поща: rugvtarnovo@iag.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Обедна почивка от 12,00 ч : 12,30 ч. Обслужването на потребителите на административни услуги се извършва без прекъсване в обявеното работно време.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане