Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1211 Издаване на разрешително за извършване на стопански риболов

   Стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав се извършва след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми от:
   1. физически лица, юридически лица и еднолични търговци - за кораби с дължина до 10 метра;
   2. юридически лица и еднолични търговци - за кораби с дължина 10 и повече метра.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Промишленост
  • На основание на:
   • Закон за рибарството и аквакултурите - чл. 17; чл. 17а; чл. 18
   • Наредба № 37 от 10.11.2008 г. за ползването на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите - чл. 3, ал. 1
   • Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите - чл. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Изпълнителен директор
  • Срок за предоставяне:
   • Разрешителното за стопански риболов се издава в 14-дневен срок от подаване на заявление по образец и приложенията към него
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • По реда на АПК.

  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Сектор "Рибарство и контрол" - Бургас
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, п.к. 8000
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: (056)876 080
  Факс: (056)876 081
  Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Нормативно установено работно време
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Отдел "Рибарство и контрол - Южна България" със седалище Пловдив и с териториален обхват областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол
  Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Източен, ул. Богомил № 31, п.к. 4000
  Код за междуселищно избиране: 032
  Телефон за връзка: (032)632 603
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Нормативно установено работно време
  Сектор "Рибарство и контрол" - Варна
  Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, бул. "Приморски" № 5, п.к. 9000
  Код за междуселищно избиране: 052
  Телефон за връзка: (052)603 500
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Нормативно установено работно време
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Отдел "Рибарство и контрол - Централен Дунав" със седалище Русе и с териториален обхват областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен
  Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. Борисова № 52 ет. 3, п.к. 7000
  Код за междуселищно избиране: 082
  Телефон за връзка: (082)836 589
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Нормативно установено работно време
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Сектор "Рибарство и контрол" - Добрич
  Адрес: обл. Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, пл. Свобода № 5 ет. 8 стая 803, п.к. 9300
  Код за междуселищно избиране: 058
  Телефон за връзка: (058)605 497
  Адрес на електронна поща: dobrich@iara.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Нормативно установено работно време
  Отдел "Рибарство и контрол - Западна България" със седалище София и с териториален обхват областите Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, София-град и София
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Христо Ботев 17, п.к. 1606
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)805 16 00
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Нормативно установено работно време
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане