Информация за предоставяне на услуга

 
  • Услуга:
    • 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

      Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
  • На основание на:
    • Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал. 6; чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
    • Не
  • Орган по предоставянето на административната услуга:
    • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
    • Веднага, при съставянето на акта
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
    • До промяна на данните в акта за раждане
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
    • Областен управител
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
    • Административен
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция Финансово счетоводни и правни дейности, административно обслужване и главен счетоводител
Адрес: обл. Враца, общ. Борован, с. Борован, Борован, п.к. 3240
Код за междуселищно избиране: 09147
Телефон за връзка: 9381
Адрес на електронна поща: ob.borovan@borovan.egov.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, ОТ 12,00 ДО 13,00
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане