Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2687 Предоставяне на справка за изплатени доходи на физически лица по електронен път с квалифициран електронен подпис и персонален идентификационен код

   Чрез услугата се предоставя възможност на физическите лица да проверяват дали за тях има подадени данни за изплащани доходи от предприятия и от самоосигуряващи се лица. Електронната услуга дава информация също и за вида и размера на изплатения доход, както и удържан данък. Тези данни могат да помогнат физическите лица коректно да отразят изплатените им доходи в годишната данъчна декларация.
 • На основание на:
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 17, ал. 1, т. 7
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Орган по приходите
 • Срок за предоставяне:
  • В момента на заявяване
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Към момента на предоставяне
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Пряк ръководител на орган по приходите, предоставил услугата
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Не подлежи на обжалване
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • не подлежи на обжалване

    

    

 • Ограничения и условности:
  • Услугата е първична.

   Ползването на услугата с квалифициран електронен подпис (КЕП) изисква потребителят да:

   -           разполага с КЕП на физическо лице или КЕП на физическо лице, асоциирано с юридическо, като в него освен информация за физическото лице (автор) се съдържа информация и за юридическото лице (титуляр), издаден от доставчик на удостоверителни услуги;

   -           се е автентикирал (логнал) в електронния портал на НАП с КЕП;

   -           е получил достъп до съответната услуга, съгласно Правилата за ползване на електронните административни услуги на Националната агенция за приходите с КЕП.

   Нивото на осигуреност при ползване на КЕП е „високо“.

   Ползването на услугата с персонален идентификационен код (ПИК), изисква потребителят да:

   -  разполага с ПИК, издаден от НАП, за физически и юридически лица;

   - се е автентикирал (логнал) в електронния портал на НАП с ПИК

   Ниво на осигуреност при ползване на ПИК - „ЗНАЧИТЕЛНО“

    

    

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул."Дондуков" № 52, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 070018700
Адрес на електронна поща: nap@nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане