Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

   Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя
 • На основание на:
  • Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 23
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • експерт "Инвестиционно планиране и строителство, и режими по организация на движението"
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • началник отдел "ИПСРОД"
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Заявленията (свободен текст) се приемат в Център за административно и информационно обслужване", офис 2, гише 2 и 3, чрез лицензиран пощенски оператор или като електронна услуга. В заявлението се посочва телефон и електронен адрес за обратна връзка и начина за получаване на разрешението.

   Необходими документи:

   1. Документ за собственост или учредено право на строеж, документ за право на строеж в чужд имот по силата на специален закон

   2. Писмено становище от звено „Пътна полиция“ в ОД на МВР - Бургас

   3. Одобрен проект за временна организация на движението - копие

   4. Копие от Разрешение за строеж влязло в сила – в случаите, когато се изисква такова по ЗУТ

   5. Копие на нотариално заверено пълномощно (когато заявлението не се подава лично от заинтересованото лице)

   * Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ заявлението.

   Отговорен служител по предоставяне на услугата: Г. Николов – гл. експерт, gnikolov@nesebar.bg, 0554 42869.

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Център за административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. Бургас, общ. Несебър, гр. Несебър, ул. "Еделвайс" 10, п.к. 8230
Код за междуселищно избиране: 0554
Телефон за връзка: (0554)29371
Факс: (0554)29371
Адрес на електронна поща: rtodorova@nesebar.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 16:30, От понеделник до петък, от 8.30 ч. до 16.30 ч. без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане