Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2652 Регистрация на тютюнопроизводители

   Производството и съхранението на суров тютюн се извършва въз основа на договори за изкупуване на суров тютюн, сключени от тютюнопроизводителите след вписване в регистъра по местонахождение на площите, на които ще се отглежда тютюн, или по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице, ежегодно в срок до 31 март в Общинските служби по земеделие.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (Загл. изм. – ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 8.04.2016 г.) - чл. 4, ал. 2
   • Наредба № 22 от 21.12.2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн - чл. 5, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Общинска служба по земеделие
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • от дата на вписване до 31 март на следващата година
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Директор
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Административният акт се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, а мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

  • Ограничения и условности:
   • Услугата е първична и се получава на място в Общинската служба по земеделие или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор. При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор пратката се заплаща от заявителя при нейното доставяне.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  офис Рила
  Адрес: обл. Кюстендил, общ. Рила, гр. Рила, гр. Рила, Площад „Възраждане“ № 1;
  Код за междуселищно избиране: 07054
  Телефон за връзка: (07054)2055, 0879069136, Телефоните за контакт са мобилни и стационарни и цената на разговор е според избрания тарифен план.
  Адрес на електронна поща: osz_rila@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Звеното за административно обслужване работи от 9.00 до 17.30ч., без прекъсване от понеделник до петък. В случаите, когато в служебните помещения има потребители в края на обявеното работно време, работата на ЗАО продължава до приключване на тяхното обслужване но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.
  офис Сапарева баня
  Адрес: обл. Кюстендил, общ. Сапарева баня, гр. Сапарева баня, ул. Германея 1
  Код за междуселищно избиране: 0707
  Телефон за връзка: 070723444, 0879069135, Телефоните за контакт са мобилни и стационарни и цената на разговор е според избрания тарифен план.
  Адрес на електронна поща: oszgsb@abv.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Звеното за административно обслужване работи от 9.00 до 17.30ч., без прекъсване от понеделник до петък. В случаите, когато в служебните помещения има потребители в края на обявеното работно време, работата на ЗАО продължава до приключване на тяхното обслужване но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.
  Общинска служба по земеделие - Невестино
  Адрес: обл. Кюстендил, общ. Невестино, с. Невестино, с. Невестино; ул. Владимир Поптомов №29
  Код за междуселищно избиране: 07915
  Телефон за връзка: 0879069145, 0879069143, Телефони за контакт са мобилни и стационарни и цената на разговор е според избрания тарифен план.
  Факс: 079152442
  Адрес на електронна поща: oszg_nev@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 00:09 до 17:30, Звеното за административно обслужване работи от 9.00 до 17.30ч., без прекъсване от понеделник до петък. В случаите, когато в служебните помещения има потребители в края на обявеното работно време, работата на ЗАО продължава до приключване на тяхното обслужване но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.
  офис Бобошево
  Адрес: обл. Кюстендил, общ. Бобошево, гр. Бобошево, гр. Бобошево, ул. Иван Кепов № 3;
  Код за междуселищно избиране: 07046
  Телефон за връзка: (07046)2384, 0879069133, Телефоните за контакт са мобилни и стационарни и цената на разговор е според избрания тарифен план.
  Адрес на електронна поща: oszg_boboshevo@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Звеното за административно обслужване работи от 9.00 до 17.30ч., без прекъсване от понеделник до петък. В случаите, когато в служебните помещения има потребители в края на обявеното работно време, работата на ЗАО продължава до приключване на тяхното обслужване но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.
  офис Трекляно
  Адрес: обл. Кюстендил, общ. Трекляно, с. Трекляно, с. Трекляно
  Код за междуселищно избиране: 07029
  Телефон за връзка: 0886845428, (07029)8998, 0879069152, Телефоните за контакт са мобилни и стационарни и цената на разговор е според избрания тарифен план.
  Адрес на електронна поща: oszg_treklyano@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Звеното за административно обслужване работи от 9.00 до 17.30ч., без прекъсване от понеделник до петък. В случаите, когато в служебните помещения има потребители в края на обявеното работно време, работата на ЗАО продължава до приключване на тяхното обслужване но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.
  Общинска служба по земеделие - Бобов дол
  Адрес: обл. Кюстендил, общ. Бобов дол, гр. Бобов дол, гр. Бобов дол, Площад «27-ми октомври» №2
  Код за междуселищно избиране: 0702
  Телефон за връзка: (0702)62321, 0879069134, Телефони за контакт са мобилни и стационарни и цената на разговор е според избрания тарифен план., Телефоните за контакт са мобилни и стационарни и цената на разговор е според избрания тарифен план.
  Адрес на електронна поща: oszgbobovdol@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Звеното за административно обслужване работи от 9.00 до 17.30ч., без прекъсване от понеделник до петък. В случаите, когато в служебните помещения има потребители в края на обявеното работно време, работата на ЗАО продължава до приключване на тяхното обслужване но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.
  Общинска служба по земеделие - Дупница
  Адрес: обл. Кюстендил, общ. Дупница, гр. Дупница, гр. Дупница, Площад „ Македония“ № 3, ет. 1;, п.к. 2600
  Код за междуселищно избиране: 0701
  Телефон за връзка: (0701)44320, (0701)52364, 0879069144, 0879069123, Телефоните за контакт са мобилни и стационарни и цената на разговор е според избрания тарифен план.
  Адрес на електронна поща: oszg_dupnica@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Звеното за административно обслужване работи от 9.00 до 17.30ч., без прекъсване от понеделник до петък. В случаите, когато в служебните помещения има потребители в края на обявеното работно време, работата на ЗАО продължава до приключване на тяхното обслужване но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.
  Общинска служба по земеделие - Кочериново
  Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кочериново, гр. Кочериново, гр. Кочериново, Площад «3-ти март» , ет .3;
  Код за междуселищно избиране: 07053
  Телефон за връзка: (07053)2062, 0879069150, 0879069127, 0879069136, 0879069133, Телефоните за контакт са мобилни и стационарни и цената на разговор е според избрания тарифен план.
  Адрес на електронна поща: osz_kocherinovo@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Звеното за административно обслужване работи от 9.00 до 17.30ч., без прекъсване от понеделник до петък. В случаите, когато в служебните помещения има потребители в края на обявеното работно време, работата на ЗАО продължава до приключване на тяхното обслужване но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.
  Общинска служба по земеделие - Кюстендил
  Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, гр.Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 44, ет.11;
  Код за междуселищно избиране: 078
  Телефон за връзка: (078)550355, (078)550356, (078)550357, (078)550358, 0879069146, 0879069149, 0879069147, Телефоните за контакт са мобилни и стационарни и цената на разговор е според избрания тарифен план.
  Адрес на електронна поща: oszgknl@abv.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Звеното за административно обслужване работи от 9.00 до 17.30ч., без прекъсване от понеделник до петък. В случаите, когато в служебните помещения има потребители в края на обявеното работно време, работата на ЗАО продължава до приключване на тяхното обслужване но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане