Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2671 Приемане на уведомление за сключване или прекратяване на трудов договор между лице, получило лиценз за извършване на частна охранителна дейност, и служител от неговия специализиран персонал

   Лицензираните лица са длъжни да уведомят лицензиращия орган за сключването и прекратяването на трудов договор със свой служител на длъжности "ръководител на охранителна дейност" или "охранител"
 • На основание на:
  • Закон за частната охранителна дейност - чл. 51, ал. 1; чл. 51, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор на Главна дирекция "Национална полиция"
 • Срок за предоставяне:
  • Услугата не завършва с издаване на документ от страна на администрацията
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на вътрешните работи
 • Ограничения и условности:
  • В 7-дневен срок от регистрирането в Националната агенция по приходите на трудов договор със служител на длъжност "ръководител на охранителна дейност" или "охранител", лицензираните лица уведомяват за този факт директора на Главна дирекция "Национална полиция" чрез директора на областната дирекция на МВР, на чиято територия е седалището на заявителя.

   В уведомлението се посочват следните данни за договора:

   • три имена на служителя
   • единен граждански номер (съответно личен номер - за служителите, които не са български граждани) на служителя
   • номер на договора
   • дата на сключване
   • срокът, за който е сключен договорът

   Също в 7-дневен срок лицензираното лице уведомява лицензиращия орган за прекратяване на трудовото правоотношение. В тези случаи уведомлението съдържа и номера и датата на заповедта за прекратяване, както и датата, от която договорът се смята за прекратен.

    

    

   ПРИ ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ:

   "СРЕДСТВОТО ЗА ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ЧРЕЗ КОЕТО СЕ ЗАЯВЯВАТ ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ПОРТАЛ НА МВР Е КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС, ИЗДАДЕН ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОТ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ДОСТАВЧИК НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ".

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Главна дирекция "Национална полиция"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Младост, бул. Александър Малинов №1, п.к. 1715
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)982 28860
Адрес на електронна поща: gdnp@mvr.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане