Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

   Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация
 • На основание на:
  • Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи - чл. 18, ал. 1; чл. 18, ал. 2, т. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • Рекултивацията се извършва на два етапа: 1. техническа рекултивация, при която се извършват: почистване и подготовка на терена, изземване и транспортиране на земните маси по тяхното предназначение; подравняване и оформяне на терена в окончателния му вид; изземване, транспортиране и разстилане на хумусния пласт; добавяне на подобрители; изграждане на временни и постоянни пътища; изпълнение на противоерозионни и хидромелиоративни мероприятия; оформяне на водните площи; 2. биологическа рекултивация, която включва: а) при земи, предназначени за земеделско ползване - провеждане на комплекс от агротехнически, агрохимически, технологични и мелиоративни мероприятия за възстановяване продуктивността на рекултивираните земи през първите 5 години след изпълнение на техническата рекултивация; б) при земи, предназначени за горскостопанско ползване - лесотехнически, агрохимически, технологични и мелиоративни мероприятия за създаване на горски насаждения от дървесна и храстова растителност през първите 3 години след извършване на техническата рекултивация и залесяването.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 5 години след изпълнение на техническата рекултивация
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Проектът за рекултивация се съгласува със заинтересуваните ведомства, посочени в Наредбата за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

   Проектът за рекултивация се одобрява от:

   1. инвеститора на обекта - когато се рекултивират терени, отчуждени за държавни и общински нужди, и стойността на рекултивацията е включена в сметната стойност на обекта;

   2. министъра на земеделието, храните и горите или негов заместник - когато рекултивираният терен е държавна собственост и когато рекултивацията се извършва със средства от бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите;

   3.кметът на общината - в останалите случаи;

    

 • Ограничения и условности:
  • Посоченият в т. 1 и 2 ред не се прилага за обектите, за които има одобрен проект преди влизане в сила на ЗОЗЗ.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"
Адрес: обл. Варна, общ. Долни чифлик, гр. Долни чифлик, пл. "Тича", 1, п.к. 9120
Код за междуселищно избиране: 05142
Телефон за връзка: (05142)2004, (05142)2008
Факс: (05142)3444
Адрес на електронна поща: uristi@dolnichiflik.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, Осигурено е непрекъснато работно време.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Отдел „Устройство на територията"
Адрес: обл. Варна, общ. Долни чифлик, гр. Долни чифлик, пл. "Тича", №1, п.к. 9120
Код за междуселищно избиране: 05142
Телефон за връзка: (05142)2008
Факс: (05142)3444
Адрес на електронна поща: zut@dolnichiflik.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, Звеното работи без прекъсване.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане