Информация за предоставяне на услуга

 
  • Услуга:
    • 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

      Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
  • На основание на:
    • Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1
    • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13
    • Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство - чл. 15, ал. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
    • Не
  • Орган по предоставянето на административната услуга:
    • отдел ГРАО
  • Срок за предоставяне:
    • 3 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
    • няма нормативно определен срок
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
    • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
    • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
    • по АПК

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Адрес: обл. Варна, общ. Дългопол, гр. Дългопол, гр. Дългопол, ул. "Г. Димитров" 132, п.к. 9250
Код за междуселищно избиране: 0517
Телефон за връзка: (0517)22185
Факс: (0517)22135
Адрес на електронна поща: i-centre@dalgopol.egov.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Административното обслужване на граждани от отдел ГРАО се извършва в рамките на работното време без прекъсване
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане