Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

   Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
 • На основание на:
  • Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г.) за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство - чл. 15, ал. 3, във връзка с; чл. 15, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • до 7 дни, комплектованите документи се изпращат до Министерството на правосъдието
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Начини на заявяване:

   - лично или с нотариално заверено пълномощно в Център за административно обслужване;

   - чрез пощенски оператор, с нотариална заверка на подписа на заявителя;

   Необходими документи за изпълнение на услугата:

   1. Документ за самоличност / Нотариално заверено пълномощно

   2. Молба за установяване на наличието на българско гражданство (Приложение № 5 към чл.15, ал. 1 от Наредба № 1) с приложени документи по чл.15, ал.2 от Наредба №1:

   - Препис от акт за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издадени от съответния български или чуждестранен компетентен орган.

   - Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната.

   -  Справка от регистрите за гражданско състояние от съответната община или кметство относно гражданството на лицето и неговите родители /по служебен път/

   - Два броя актуални снимки паспортен формат.

   - Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такива;

   -  Документ за придобито чуждо гражданство, ако има такова.

   - Препис от акт за смърт, ако лицето е починало.

   - Документ за внесена държавна такса - по тарифата на Министерство на правосъдието.

   До 7 дена от подаване на искането, преписката се комплектова и се изпраща до Министерството на правосъдието.

   В Закона за българското гражданство не е предвиден ред за обжалване на издадените удостоверения за гражданство.

 • Ограничения и условности:
  • Молбата се подава чрез общината по постоянен адрес на лицето или чрез общината по местожителство или постоянния адрес преди напускане на страната.

   Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5.Х.1961 г., по които Р България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Адрес: обл. Варна, общ. Дългопол, гр. Дългопол, гр. Дългопол, ул. "Г. Димитров" 132, п.к. 9250
Код за междуселищно избиране: 0517
Телефон за връзка: (0517)22185
Факс: (0517)22135
Адрес на електронна поща: grao_dalgopol@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Административното обслужване на граждани от отдел ГРАО се извършва в рамките на работното време без прекъсване
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане