Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

   Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 3, във връзка с; чл. 40, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 1 час
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Вие трябва да се обърнете към длъжностно лице в Център за административно обслужване, сектор "Гражданска регистрация и актосъстовяне", а през почивните дни към дежурният служител в общината.

    

   Необходими документи:

   Документ за самоличност (лична карта) на починалото лице;
   Съобщение за смърт, издадено от компетентно медицинско лице;

   ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ПОСОЧЕНИЯ СРОК ИЛИ ДРУГИ НЕРЕДНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗДАВАНЕТО НА ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТА ЗА СМЪРТ, ВИЕ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ. 

 • Ограничения и условности:
  • Длъжностното лице по гражданско състояние пристъпва веднага към съставянето на акта за смърт, след като получи съобщение за смърт, но не по-късно от 48 часа след като е настъпила смъртта, издадено от компетентно медицинско лице.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Адрес: обл. Варна, общ. Дългопол, гр. Дългопол, гр. Дългопол, ул. "Г. Димитров" 132, п.к. 9250
Код за междуселищно избиране: 0517
Телефон за връзка: (0517)22185
Факс: (0517)22135
Адрес на електронна поща: grao_dalgopol@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Административното обслужване на граждани от отдел ГРАО се извършва в рамките на работното време без прекъсване
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане