Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

   Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал. 6; чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 1 ден
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • До промяна в данните
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Вие трябва да се обърнете към длъжностните лица в Център за административно обслужване, гище "Гражданска регистрация и актосъставяне"

   Необходими документи за предоставяне на услугата:

   - Съобщение за раждане;(прави се от ръководителя на лечебното заведение или на лицето, на което със заповед е възложено това, когато раждането е станало в лечебно заведение; компетентно медицинско лице, когато раждането не е станало в лечебно заведение;

   - Документ за самоличност на родителите (лични карти);

   - Декларация за припознаване (в случаите, в които родителите нямат сключен граждански брак);

 • Ограничения и условности:
  • Срокът за издаване на удостоверението за раждане - оригинал е 1 ден
   Забележка:

   -  Актът за раждане се съставя въз основа на писмено съобщение в срок 7 дни, като денят на раждането не се брои.

   - Акт за раждане на мъртвородено дете се съставя въз основа на писмено съобщение не по-късно от 48 часа от раждането.

   -когато актът се съставя въз основа на съдебно решение, срокът е 3 дни от датата на получаване на решението;

   Удостоверението за раждане - оригинал се получава лично от един от родителите на новороденото дете в Център за административно обслужване.

    

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Адрес: обл. Варна, общ. Дългопол, гр. Дългопол, гр. Дългопол, ул. "Г. Димитров" 132, п.к. 9250
Код за междуселищно избиране: 0517
Телефон за връзка: (0517)22185
Факс: (0517)22135
Адрес на електронна поща: i-centre@dalgopol.egov.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Административното обслужване на граждани от отдел ГРАО се извършва в рамките на работното време без прекъсване
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане