Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2657 Предоставяне на справка за лица, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и лица, получили разрешение за прилагане на режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност (електронна услуга със свободен достъп)

   Заявители на услугата са местни или чуждестранни лица, на които е предоставена възможност за извършване на справка по идентификатор или наименование на конкретно задължено лице, дали същото е регистрирано или дерегистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), основанието за регистрация, както и дали има регистрация за прилагане на режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност (ДДС).
 • На основание на:
  • Закон за данък върху добавената стойност - чл. 151а, ал. 8; чл. 169, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Орган по приходите
 • Срок за предоставяне:
  • В момента на заявяване
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Към момента на извършване на проверката.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Пряк ръководител на орган по приходите
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Не подлежи на обжалване
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  •  Не подлежи на обжалване

    

 • Ограничения и условности:
  • Предоставя се със свободен достъп.

   Услугата е първична.

    

    

    

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул."Дондуков" № 52, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 070018700
Адрес на електронна поща: nap@nra.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, 12:30-13:00
Дирекция "Информационни системи и електронно управление"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. "Княз Дондуков" № 52, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 070018700
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Ненормиран работен ден
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане