Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1632 Приемане на документи за издаване на сертификат за клас инвестиция от министъра на икономиката и изготвяне на предложение до Министерство на икономиката за издаване или за отказ за издаване на сертификат за клас инвестиция от министъра

   Приемане на документи за издаване на сертификат за клас инвестиция от министъра на икономиката и изготвяне на предложение до Министерство на икономиката за издаване или за отказ за издаване на сертификат за клас инвестиция от министъра
 • На основание на:
  • Закон за насърчаване на инвестициите (Загл. изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г.) - чл. 18; чл. 19; чл. 20
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни от датата на подаване на заявлението
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Срокът на действие на сертификата е тригодишен с еднократна възможност, предвидена в чл.20а от ЗНИ, за удължаване за срок до две години по реда на издаването му.
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. Врабча 23, ет. 3, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: +359 2
Телефон за връзка: (+359 2)985 55 00
Факс: (+359 2)980 1320
Адрес на електронна поща: iba@investbg.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, стандартно работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане