Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

   Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
 • На основание на:
  • Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г.) за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство - чл. 15, ал. 3, във връзка с; чл. 15, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 1 година
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

   Чл.15, ал.3 във връзка с чл.15, ал. 1 от Наредба №1 на  министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г.) за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство.
    

   ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

   Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   Устно в Центъра за административно обслужване.
   Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/bulgarian-citizenship/fc440e5c-c144-473d-a1ab-2c018d5f5414

    

   Молба по образец и:
   Документ за самоличност (лична карта).
   Документ за платена държавна такса към Министерство на правосъдието.
   Снимки 2 бр.
   Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.
    

   С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:

   От звеното „Български документи за самоличност“ (БДС) при ОДМВР/СДВР или РУ към тях по постоянен адрес.
   Клон на банка ДСК.
   Фото студио.
   Нотариус.

 • Ограничения и условности:
  • ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ: 

   Държавните такси за получаване на удостоверение в изпълнение на указ са както следва:
   За лица, придобили или възстановили българското си гражданство:

   50 лв. – За лица които имат родител български гражданин или са от български произход;
   20 лв. - За лица до 18 годишна възраст и за учащи се до 26- годишна възраст (лицето трябва да представи уверение, че е  студент редовно обучение, от съответното учебно заведение);
   250 лв. - За други лица;
   200 лв - За лица, които са освободени от българско гражданство.
    

   НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

   По банкова сметка:
   IBAN: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01
   BIC: BNBG BGSD
   Банка: БНБ ЦУ.

    

   Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:
   Съгласно НОАМТЦУТОВ срока на услугата е до 14 дни.
   Удостоверението се издава от Министерство на правосъдието в срок от минимум 14 дни.
    

   ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

   Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

    

   Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:
   Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
   Като вътрешна куриерска пратка.
   Като международна препоръчана пощенска пратка.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно правно обслужване на населението"
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. Княз Борис І №6, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: 0877875978
Адрес на електронна поща: info@belogradchik.egov.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, Гъвкаво работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане