Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2053 Припознаване на дете

   Припознаване на дете
 • На основание на:
  • Семеен кодекс - чл. 65
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 90
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • до промяна в обстоятелствата
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

   Чл. 65 от Семеен кодекс;
   Чл. 49 от Закона за гражданската регистрация.
    

   ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ:

   Служителите в Центъра за административно обслужване, находящ се на І етаж в сградата на община Белоградчик.

    

   ВИЕ ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ, С НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО, В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ:

    

   Заявление по образец и:

   Документ за самоличност на родителите (лична карта).
   Удостоверение за припознаване на дете.
   Удостоверение за раждане – оригинал.
    

   С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:

   От звеното „Български документи за самоличност“ (БДС) при ОДМВР/СДВР или РУ към тях по постоянен адрес.
   Община Белоградчик.
   Община Белоградчик.

    

   ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАЩАТЕ ЗА ТАЗИ УСЛУГА. 

 • Ограничения и условности:
  • НИЕ ЩЕ ИЗВЪРШИМ ПРИПОЗНАВАНЕТО В СРОК:

   7 дни от раждането, ако припознаването е извършено преди съставяне на акта за раждане.
   Три месеца за припознаване, извършено след съставяне на акт за раждане.
    

   ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

   Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

    

   Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:
   Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
   Като вътрешна куриерска пратка.
   Като международна препоръчана пощенска пратка.

    

   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ВИ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА УСЛУГАТА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно правно обслужване на населението"
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. Княз Борис І №6, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: 0877875978
Адрес на електронна поща: info@belogradchik.egov.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, Гъвкаво работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане