Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

   Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 2, във връзка с; чл. 40, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • Датата на заявяване за сключване на граждански брак
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • До промяна в обстоятелствата
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ:

   Служителите в Центъра за административно обслужване, находящ се на І етаж в сградата на Община Белоградчик.

    

   ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ УСТНО ДАТАТА И ЧАСА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК.

    

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

   Документ за самоличност (лична карта) и на двете лица.
   Медицински свидетелства – оригинал.
   Декларация за избор на имуществени отношения, с нотариална заверка.
   Удостоверение за сключен брачен договор от нотариус, в случай, че е направен такъв избор на имуществени отношения.
    

   С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:

   От звеното „Български документи за самоличност“ (БДС) при ОДМВР/СДВР или РУ към тях по постоянен адрес.
   Здравно заведение или личен лекар.
   Нотариус.
   Удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие.

 • Ограничения и условности:
  • ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ПЛАЩАТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК - ОРИГИНАЛ.

    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно правно обслужване на населението"
Адрес: обл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. Княз Борис І №6, п.к. 3900
Код за междуселищно избиране: 0936
Телефон за връзка: 0877875978
Адрес на електронна поща: info@belogradchik.egov.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, Гъвкаво работно време
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане