Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2647 Издаване на разрешение за изкупуване на суров тютюн

   Изкупуването на суров тютюн се извършва от физически и юридически лица, които са сключили договор за изкупуване с тютюнопроизводител, притежават валидно разрешение за изкупуване на суров тютюн, издадено от Комисията по тютюна в Областна дирекция "Земеделие", по местонахождение на обекта/ съоръжението или адреса/ седалището на търговеца и са вписани в регистъра поддържан от Министерство на земеделието, храните и горите.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Селско стопанство
  • На основание на:
   • Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (Загл. изм. – ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 8.04.2016 г.) - чл. 16а, ал. 5
   • Наредба № 22 от 21.12.2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн - чл. 9, ал. 2
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Комисия по тютюна в Областната дирекция "Земеделие"
  • Срок за предоставяне:
   • 14-дневен от започване на административното производство в случай на предоставени със заявлението доказателства или налични такива при друг административен орган.
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Издава се за неопределен срок и има действие до настъпване на промяна в обстоятелствата по издаването му, важи за територията на цялата страна и не може да се прехвърля на друго лице.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Инспекторат към Министерство на земеделието, храните и горите
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Мълчаливия отказ може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 1-месечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе, а административния акт за отнемане на разрешението се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

  • Ограничения и условности:
   • Административната услуга е първична и се получава в звената за административно обслужване; чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от заявителя адрес, като пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването; по електронен път на посочен електронен адрес.

     

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Васил Коритаров" №2, п.к. 2700
  Код за междуселищно избиране: 073
  Телефон за връзка: (073)882032
  Адрес на електронна поща: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:30, Работно време от 9.00 до 17.30 ч. в непрекъснат режим на работа на администрацията на Областна дирекция "Земеделие". Центърът за административно обслужване в Областна дирекция "Земеделие" работи с удължено работно време от 8.00 до 17.30 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане