Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1522 Одобряване на типа на фискални устройства /ФУ/

   Изпълнение на нормативното задължение на производителите или вносителите на ФУ е да разпространяват и/или продават ФУ само от одобрен тип така, че да се гарантира, че фискалното устройство отговаря на определени технически и/или функционални изисквания
 • Удостоверение
  • Стопанска дейност:
   • Метрология и технически надзор
  • На основание на:
   • Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Загл. изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.) - чл. 8, ал. 3
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Срок за предоставяне:
   • Срок за извършване на изпитването се съгласува със заявителя, но е не по-дълъг от 60 дни от датата на предоставяне на образеца от типа на фискално устройство и необходимите документи.
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Обжалването на услугата е пред съответния административен съд, по реда на АПК
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел „Правни дейности и канцелария“
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, Бул. "Д-р Г. М. Димитров" № 52 Б, п.к. 1797
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)9702 790, (02)9702 754
  Факс: (02)9702 777
  Адрес на електронна поща: au-bim@bim.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, ЦАО е със стандартно работно време от 09:00 ч. до 17:30 ч., без обедна почивка.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане