Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост.

   Правото на преминаване през държавни поземлени имоти, както и правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през държавни имоти се учредява със заповед на областния управител, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 192, ал. 3; чл. 193, ал. 4
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Областен управител
  • Срок за предоставяне:
   • 30 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • без срок
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд Враца
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Заповедта, както и отказът за издаването й подлежат на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й.

  • Ограничения и условности:
   • Правото на преминаване през държавни поземлени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на областния управител.
    Правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през държавни поземлени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на областния управител.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
  Адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, бул. Демокрация № 1, п.к. 3000
  Код за междуселищно избиране: 092
  Телефон за връзка: (092)66-14-29
  Факс: (092)66-31-18
  Адрес на електронна поща: obl-vr@vratsa.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, От 09.00 ч. - 17.30 ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане