Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2528 Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци

   При промяна в обстоятелствата, при които е бил издаден регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци, се подава заявление за изменение и/или допълнение на регистрационния документ.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за управление на отпадъците - чл. 79, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор на РИОСВ, където е издаден регистрационният документ
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • безсрочно
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на околната среда и водите
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Министър на околната среда и водите по реда на АПК или Административен съд по седалището на заявителя по реда на АПК
  • Ограничения и условности:
   • Задължени лица

    • Притежателят на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци
    • В случаите по чл. 78, ал. 3, т. 3-6 и ал. 4, т. 3 от ЗУО лицата подават заявление за изменение и/или допълнение на регистрационния документ.
    • Правата по издадените регистрационни документи или откритата процедура по издаването им не може да се прехвърлят  и/или преотстъпват. В случаите на правоприемство  правата по регистрационния документ преминават върху правоприемника след писмено уведомяване ан компетентния орган, щойто отразява служебно промяната чрез издаване на решение за изменение на регистрационния документ в срок 14 дни от датата на уведомяване на промяната.
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
  Адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, гр. Благоевград, ул. "Свобода" №1, п.к. 2700
  Код за междуселищно избиране: 073
  Телефон за връзка: (073)818080, (073)818081, (073)818083
  Факс: (073)885158
  Адрес на електронна поща: office@riosvbl.org
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Обслужването на потребителите на административни услуги на принципа "едно гише" се извършва без прекъсване в обявеното работно време.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане