Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 916 Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

   Легализация на документи, издадени от училища на чужди държави
 • На основание на:
  • Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 165, ал. 6
  • Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - чл. 110, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Началник
 • Срок за предоставяне:
  • до един месец
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Началник
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване"
Адрес: обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" 55, ет. VI, п.к. 2500
Код за междуселищно избиране: 078
Телефон за връзка: 078 550 076
Адрес на електронна поща: io_mon_kst@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на РУО - Кюстендил е от 9.00 ч. до 17.30 ч.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане