Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2593 Издаване на разрешение местен застраховател, който е дъщерно дружество на друг застраховател да бъде включен в обхвата на група с централизирано управление на риска.

   Местен застраховател или презастраховател, който е дъщерно предприятие на друг застраховател или презастраховател, може да бъде включен в обхвата на група с централизирано управление на риска, ако са спазени всички условия, както и когато предприятието майка е подало искане за разрешение дъщерното предприятие да подлежи на режима по този подраздел и разрешението е издадено по надлежния ред.
 • На основание на:
  • Кодекс за застраховането - чл. 257, ал. 2, т. 5; чл. 258
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Комисия за финансов надзор
 • Срок за предоставяне:
  • три месеца
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • без срок
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Административен съд София област
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд София област
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Действията и актовете на комисията подлежат на обжалване по реда и в сроковете регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Деловодство и административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Будапеща" № 16, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)94 04 999
Факс: (02)9404606
Адрес на електронна поща: delovodstvo@fsc.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията е от 09.00 ч. до 17.30 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Застрахователен надзор"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Будапеща" № 16, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)02 94 04 999
Факс: (02)9404606
Адрес на електронна поща: bg_fsc@fsc.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията е от 09.00 ч. до 17.30 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане