Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2099 Справки (устни и писмени) от кадастралните планове и разписните списъци към тях

   Общинската администрация извършва при поискване от граждани или заинтересовани страни (писмено или устно) услуги с данни от кадастралните планове и разписните списъци към тях, като предоставя официални документи и справки в електронна форма и/или в писмен и графичен вид. Официалните документи са скици, схеми, скици-проекти, извлечения от кадастралните планове и разписните списъци към тях, удостоверения и копия от данни и материали.
 • На основание на:
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 55, във връзка с
  • Преходни и заключителни разпоредби - §. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • до 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочно.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:
   - Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   - Електронно чрез Единен портал за електронни административни услуги на МЕУ - https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/home
   - Чрез лицензиран пощенски оператор.
   - На e-mail: gmalina@gornamalina.eu.
   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ БЪДЕ НАПРАВЕНО РАЗРЕШИТЕЛНОТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА

 • Ограничения и условности:
  • ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:
   - Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   - По електронен път на точно упомената електронна поща.
   - Електронно чрез Система за сигурно електронно връчване
   - Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

   Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:
   - Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.
   - Като вътрешна куриерска пратка.
   - Като международна препоръчана пощенска пратка.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Устройство на територията, кадастър и регулация, капиталово строителство и европрограми и проекти"
Адрес: обл. София, общ. Горна Малина, с. Горна Малина, ул.21-ва № 18, п.к. 2131
Код за междуселищно избиране: 07152
Телефон за връзка: 07152 2320
Адрес на електронна поща: gmalina@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Стандартно работно време
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане