Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2606 Разглеждане на уведомление за извършване на дейност от инвестиционен посредник на територията на друга държава членка при условията на свободно предоставяне на услуги

   Инвестиционен посредник, който възнамерява да извършва разрешените услуги и дейности в приемаща държава при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон на територията й, предварително уведомява за това Комисията за финансов надзор.
 • Уведомление
  • Стопанска дейност:
   • Ценни книжа
  • На основание на:
   • Закон за пазарите на финансови инструменти - чл. 43, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Председател
  • Срок за предоставяне:
   • 1 месец от получаване на уведомлението се уведомява приемащата държава членка и незабавно се уведомява ИП
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • не е определен
  • Ограничения и условности:
   • Когато банка-инвестиционен посредник възнамерява да извършва услуги и дейности чрез обвързани агенти, уведомява БНБ и подава уведомлението по реда на Закона за кредитните институции. В едномесечния срок БНБ уведомява КФН за предоставянето на информацията на съответния компетентен орган.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Деловодство и административно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Будапеща" № 16, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)94 04 999
  Факс: (02)9404606
  Адрес на електронна поща: delovodstvo@fsc.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията е от 09.00 ч. до 17.30 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане