Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2450 Издаване на удостоверение за регистрация на производствена марка

   Регионалната дирекция по горите издава удостоверение,в което се посочва серията и поредния номер за изработка на производствена марка и води единен регистър на производствените марки.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Горско стопанство
  • На основание на:
   • Закона за горите - чл. 210, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • 1 м.
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Изпълнителен директор
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Изпълнителен директор
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правна и финансово-ресурсна "
  Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Ал. Стамболииски" № 50, п.к. 4400
  Код за междуселищно избиране: 034
  Телефон за връзка: (034)448395
  Факс: (034)448396
  Адрес на електронна поща: rugpazardjik@iag.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:30 до 17:00, Обедна почивка от 12,30 -13,00
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане