Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

   Осигурителния доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски на служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение, се установява освен с данните предоставяни периодично от осигурителя в Национална агенция за приходите или с осигурителна книжка, и с документ по утвърден образец (УП 2), издаван от осигурителя.
 • На основание на:
  • Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 5, ал. 7
  • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) - чл. 40, ал. 2
  • Закон за администрацията - §. 1, т. 2, б. в
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дневен срок от искането
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Национален осигурителен институт
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Главна дирекция "Национална полиция"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Младост, бул. Александър Малинов №1, п.к. 1715
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)982 28860
Адрес на електронна поща: gdnp@mvr.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Дирекция "Национална система 112"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Изгрев, ул. „Никола Габровски” 30, п.к. 1172
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)960 10 331
Адрес на електронна поща: pr.press112@mvr.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Дирекция "Планиране и управление на бюджета"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. „6-ти Септември” 29, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)982 26 55
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Илинден, ул."Пиротска" №171А, п.к. 1309
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)96010262, (02)9821243
Адрес на електронна поща: nspab@mvr.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Дирекция "Миграция"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 48, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)982 3764
Факс: (02)982 01 63
Адрес на електронна поща: migration@mvr.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Дирекция "Комуникационни и информационни системи"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. „6-ти Септември” 29, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)982 70 30, (02)982 20 01
Адрес на електронна поща: dcis@mvr.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Дирекция "Международни проекти"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. "Шести септември" 29, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)982 74 12
Факс: (02)982 28 18
Адрес на електронна поща: dmp@mvr.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Медицинският институт на МВР
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, бул. “Скобелев” №79, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)98 21506
Факс: (02)954 28 75
Адрес на електронна поща: medinst.23@mvr.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Академията на МВР
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Младост, бул. Александър Малинов №1, п.к. 1715
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9829213
Факс: (02)974-37-85
Адрес на електронна поща: academy@mvr.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Възраждане, ул. „Княз Борис І” № 124, п.к. 1301
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9822242
Факс: (02)9813010
Адрес на електронна поща: int.82@mvr.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Стандартно
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане