Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

   Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8
  • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 23, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 3-дневен
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Социално-икономическо развитие и териториално-селищно устройство"
Адрес: обл. Монтана, общ. Якимово, с. Якимово, с.Якимово ,ул.Европа 8, п.к. 3640
Код за междуселищно избиране: 09742
Телефон за връзка: (09742)9903 , 9902
Адрес на електронна поща: qkimovo@net-surf.net
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, Почивка от 12,30 до 13,00 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Бюджет, обществени поръчки и административно обслужване"
Адрес: обл. Монтана, общ. Якимово, с. Якимово, ул."Европа"№8, п.к. 3640
Код за междуселищно избиране: 09742
Телефон за връзка: (09742)9907
Факс: (09742)9900
Адрес на електронна поща: qkimovo@net-surf.net
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 16:30, обедна почивка от 12:30 до 13:00
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане