Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2594 Разглеждане на уведомление от инвестиционен посредник със седалище Република България за извършване на дейност в друга държава членка чрез клон или чрез обвързан агент

   Инвестиционен посредник, който има лиценз за извършване на услуги и дейности по Закона за пазарите на финансови инструменти и възнамерява да създаде клон в държава членка или да извършва дейност чрез обвързани агенти, установени в държава членка, трябва предварително да уведоми за това Комисията за финансов надзор.
 • Съгласуване
  • Стопанска дейност:
   • Ценни книжа
  • На основание на:
   • Закон за пазарите на финансови инструменти - чл. 42, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Председател
  • Срок за предоставяне:
   • Комисията предоставя информацията на приемащата държава членка в срок 3 месеца от уведомяването, а когато са били поискани допълнителни сведения и документи - в срок един месец от получаването им. Едновременно с това комисията уведомява инвестиционния посредник за предоставянето на информацията на съответния компетентен орган
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • не е определен
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Административен съд-София област
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд-София област
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Административен съд-София област в 14 – дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

     

  • Ограничения и условности:
   • Комисията може да откаже с решение да предостави информацията на съответния компетентен орган на приемащата държава, ако организационната структура или финансовото състояние на инвестиционния посредник във връзка с планираните дейности не осигуряват интересите на инвеститорите, за което се уведомява незабавно инвестиционния посредник.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Деловодство и административно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Будапеща" № 16, п.к. 1000
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)94 04 999
  Факс: (02)9404606
  Адрес на електронна поща: delovodstvo@fsc.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията е от 09.00 ч. до 17.30 ч.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане