Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2450 Издаване на удостоверение за регистрация на производствена марка

   Регионалната дирекция по горите издава удостоверение,в което се посочва серията и поредния номер за изработка на производствена марка и води единен регистър на производствените марки.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Горско стопанство
  • На основание на:
   • Закона за горите - чл. 210, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • 14 дни от постъпване на заявлението
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Директор
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
   • egov.bg
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правна и финансово-ресурсна дейност"
  Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, Иван Шишман 8, п.к. 8000
  Код за междуселищно избиране: 056
  Телефон за връзка: 056/894-370
  Факс: (056)056/842 779
  Адрес на електронна поща: rugburgas@iag.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, С непрекъснато работно време
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане