Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2572 Издаване на становище за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им

   Становището е част от процедура на общинските администрации по издаване на виза за проектиране или изработване на подробен устройствен план във връзка с разрешаване на застрояване в земеделски земи без промяна на предназначението им. Становището е положително и се издава, тогава когато не е необходимо да се провежда процедура по промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди.
 • На основание на:
  • Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им - чл. 11, ал. 1, т. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочно
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на земеделието
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Административният акт се обжалва по реда на Адиминистративнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, а мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в 1- месечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.

 • Ограничения и условности:
  • Услугата е първична и се получава чрез лицензиран пощенски оператор на посочен адрес, като пощенските разходи са за сметка на заявителя, платими при получаването или лично/чрез пълномощник в звеното за административно обслужване.  

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Главна дирекция "Аграрно развитие"
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул. "Рибарска" №12, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 0359
Телефон за връзка: 094601081 стационарен, платен съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва
Факс: 094/601489
Адрес на електронна поща: odzg_vidin@mzh.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснат режим на работа на звеното за административно обслужване
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане