Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 916 Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

   Легализация на документи, издадени от училища на чужди държави
 • На основание на:
  • Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 165, ал. 6
  • Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - чл. 110, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Началник
 • Срок за предоставяне:
  • до 1 месец
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочно
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на образованието и науката
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Началник
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Удостоверението или отказът за издаването му се обжалват в 14 дневен срок от получаването им пред началника на РУО - Смолян или пред административните съдилища по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване"
Адрес: обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, гр.Смолян, бул."България" 14
Код за междуселищно избиране: 0301
Телефон за връзка: (0301)0301 62453
Факс: (0301)0301 62453
Адрес на електронна поща: ruo@ruo-smolyan.org
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, от 9.00 до 17.30 часа; ЦАО е с непрекъснато работно време
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане