Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2450 Издаване на удостоверение за регистрация на производствена марка

   Регионалната дирекция по горите издава удостоверение,в което се посочва серията и поредния номер за изработка на производствена марка и води единен регистър на производствените марки.
 • Лицензиране
  • Стопанска дейност:
   • Горско стопанство
  • На основание на:
   • Закона за горите - чл. 210, ал. 1
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • Едномесечен срок от постъпване на заявлението
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Безсрочен.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Изпълнителен директор
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Изпълнителен директор
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Жалбата може да се подаде до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите - гр. София, чрез директора на РДГ - Варна, адрес: гр. Варна, ул. "Радко Димитриев", № 10 или до Административен съд - Варна, в 14 - дневен срок от съобщаване на резултата от подаденото заявление. Жалбата може да се подаде в РДГ - Варна в работно време от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. или по пощата. 

  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правна и финансово-ресурсна дейност"
  Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, ул. "Радко Димитриев" № 10, п.к. 9000
  Код за междуселищно избиране: 052
  Телефон за връзка: (052)692930
  Факс: (052)692929
  Адрес на електронна поща: rugvarna@iag.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Обслужването на гражданите се извършва без прекъсване на работното време.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане