Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

   Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
 • На основание на:
  • Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7
  • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40, ал. 3
  • Закон за администрацията - §. 1, т. 2, б. в
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Областен управител
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Дирекция Инспекция по труда Видин ТД НОИ Видин
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Дирекция Инспекция по труда Видин ТД НОИ Видин
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Издаденото УП 2 или отказът за издаването му могат да се обжалват по административен ред пред Дирекция Инспекция по труда Видин или ТД НОИ Видин, в 14 дневен срок.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул."Дунавска" №6, п.к. 3700
Код за междуселищно избиране: 094
Телефон за връзка: (094)605720
Адрес на електронна поща: del_oa@vidin.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време от 09.00 до 17.30 с обедна почивка от 12.00 до 12.30ч. Центърът за административно обслужване е с работно време от 09.00ч. до 17.30ч. без прекъсване. Осигурен е достъп за хора с увреждания.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане