Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2579 Извършване дейност в друга държава членка на ЕС при условията на правото на установяване (чрез клон) от застраховател със седалище в Република България

   Застраховател със седалище в Р. България, който възнамерява да създаде клон на територията на друга държава членка, трябва предварително да уведоми за това комисията.
   Комисията предоставя на компетентния орган на държавата членка необходимите информация и документи в срок три месеца от получаването й, както и удостоверение, че застрахователят разполага с достатъчно собствени средства за покритие на капиталовото изискване за платежоспособност и на минималното капиталово изискване. Комисията уведомява незабавно застрахователя за предоставянето на информацията. Комисията може с мотивирано решение да откаже да изпрати посочената информация, когато изискванията на Кодекса за застраховането не са изпълнени.
 • На основание на:
  • Кодекс за застраховането - чл. 45
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Комисията за финансов надзор
 • Срок за предоставяне:
  • три месеца
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • без срок
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Административен съд София област
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд София област
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Решението за отказ да се изпрати уведомление до приемащата държава-членка се обжалва по реда на Административнопрецуалния кодекс. 

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Деловодство и административно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Будапеща" № 16, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)94 04 999
Факс: (02)9404606
Адрес на електронна поща: delovodstvo@fsc.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията е от 09.00 ч. до 17.30 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Регулаторни режими на застрахователния надзор"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Будапеща" № 16, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)94 04 999
Факс: (02)9404606
Адрес на електронна поща: bg_fsc@fsc.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията е от 09.00 ч. до 17.30 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Застрахователен надзор"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, ул. "Будапеща" № 16, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)02 94 04 999
Факс: (02)9404606
Адрес на електронна поща: bg_fsc@fsc.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на администрацията е от 09.00 ч. до 17.30 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане